Arbetsmiljöledning

Ett systematisk arbetsmiljöarbete eller en certifiering enligt ISO 45001 bidrar till att skapa goda förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete. Att systematiskt förbättra arbetsmiljön och efterleva lagkrav är ett av syftena med ISO 45001.

Behöver ni hjälp att få syn på vad som gäller för just er verksamhet och därmed lägga grunden för ett bra arbetsmiljöarbete?

Arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001

Ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 45001 bidrar till ett strukturerat arbetsmiljöarbete. Jag hjälper till att skapa ett ledningssystem utifrån era behov och som fungerar i er verksamhet. Genom att ni tar hjälp av mig kan ni fokusera på er kärnverksamhet och låta mig driva arbetet framåt!

Med fokus på ett ledningssystem som är användbart, enkelt och effektivt hjälper jag er att skapa och införa ett ledningssystem enligt kraven för ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001) vid en första certifiering.

Genom att exempelvis ge stöd i målsättning, handlingsplaner, uppdatera rutiner etc. hjälper jag er att uppdatera och utveckla ert ledningssystem

Arbetsprocess ISO-certifiering

 1. Ledningsarbete
  Formulera era mål med verksamhetssystemet. Se till att ledningen och de som ska arbeta med projektet har en grundläggande kompetens gällande de ISO-standarder ni ska certifiera er mot. Tillväxtbyrån erbjuder en introduktionsutbildning med syfte att ge deltagarna en god överblick och förståelse för standarderna.

  Bestäm organisationens förutsättningar, strategiska mål och verksamhetsprocesser, bestäm behov och förväntningar hos intressenter och beskriv ledningssystemets omfattning, upprätta policy och mål.

 2. Processer
  Bestäm vilka processer och aktiviteter som behövs för att kunna leverera era produkter eller tjänster, vilka risker och möjligheter som är knutna till dessa processer och vilken styrning av processerna som behövs. Ta fram den dokumenterade information (rutinbeskrivningar och redovisande dokument) som krävs enligt standarden och som organisationen behöver.

 3. Utbildning och förankring
  Styra och kontrollera processerna. Utbilda samtliga medarbetare. Verifiera att processerna fungerar på rätt sätt.

 4. Övervaka och mät prestanda
  Revidera processernas verkan. Styra och kontrollera ändringar i system och arbetssätt. Genomför ledningens genomgång och intern revison.

 5. Certifierings revision
  I samråd med det certifieringsorgan ni har valt bokar ni tid för steg 1 revisionen. Vid steg 1 revisionen fokuserar revisorn främst på er dokumentationen. Bedömer revisorn att ni är redo för nästa certifiering bokar ni in steg 2 revisionen. Vid detta tillfälle blir stora delar av verksamheten engagerad. Får ni avvikelser ska dessa stängas innan ett certifikat kan utfärdas.

Fler tjänster inom arbetsmiljöledning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på en rad dokument och rutiner inom varje verksamhet. Kraven ser olika ut beroende på antal anställda och vilka risker verksamheten har. Jag hjälper er att reda ut vad ni behöver och tar fram förslag på dokumentation.

Internrevision

Internrevision är ett instrument för att försäkra sig om att arbetsmiljöarbetet fungerar som avsett. Jag fokuserar på att hitta förbättringsmöjligheter i ert arbetsmiljöledningssytem.
Vid det avslutande mötet går vi igenom samtliga iakttagelser och diskuterar hur dessa kan hanteras. Ni får därefter en rapport som beskriver positiva iakttagelser, förbättringsområden och eventuella avvikelser.

Arbetsmiljösamordnare

Om ni har behov av att någon sköter era arbetsmiljöfrågor på kortare eller längre sikt kan jag ta ett helhetsgrepp om er verksamhet och hjälpa er med arbetsmiljöfrågorna.

Vill du veta mer?

maria@tillvaxtbyran.se +46 706 16 47 96
©2024 Tillväxtbyrån Mineva
Design av LM Webb AB