Kvalitetsledning

Att identifiera ständiga förbättringar för att utveckla verksamheten och på så sätt öka effektiviteten och få nöjdare kunder är en av hörnstenarna i ISO 9001. ISO-certifiering inom kvalitet utvecklar verksamheten.

Tillväxtbyrån hjälper er med allt som behövs för att etablera och utveckla ett användbart kvalitetsledningssystem anpassat efter er verksamhet som bidrar till struktur och effektivtet.

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 effektiviserar ert kvalitetsarbete och kan leda till ökad lönsamhet. Genom att ni tar hjälp av mig kan ni fokusera på er kärnverksamhet och låta mig driva arbetet framåt.

Få hjälp att skapa och införa ett kvalitetsledningssystem enligt kraven för ISO 9001 vid en första certifiering med fokus är på ett ledningssystem som är användbart, enkelt och effektivt. I ett certifieringsprojekt erbjuder jag introduktionsutbildningar för de standarder ni vill certifiera i mot både för ledning och medarbetare.

Tillväxtbyrån hjälper er att uppdatera och utveckla ert kvalitetsledningssystem genom att exempelvis ge stöd i målsättning, handlingsplaner, uppdatera rutiner, avvikelsehantering etc.

Arbetsprocess ISO-certifiering

 1. Ledningsarbete
  Formulera era mål med verksamhetssystemet. Se till att ledningen och de som ska arbeta med projektet har en grundläggande kompetens gällande de ISO-standarder ni ska certifiera er mot. Tillväxtbyrån erbjuder en introduktionsutbildning med syfte att ge deltagarna en god överblick och förståelse för standarderna.

  Bestäm organisationens förutsättningar, strategiska mål och verksamhetsprocesser, bestäm behov och förväntningar hos intressenter och beskriv ledningssystemets omfattning, upprätta policy och mål.

 2. Processer
  Bestäm vilka processer och aktiviteter som behövs för att kunna leverera era produkter eller tjänster, vilka risker och möjligheter som är knutna till dessa processer och vilken styrning av processerna som behövs. Ta fram den dokumenterade information (rutinbeskrivningar och redovisande dokument) som krävs enligt standarden och som organisationen behöver.

 3. Utbildning och förankring
  Styra och kontrollera processerna. Utbilda samtliga medarbetare. Verifiera att processerna fungerar på rätt sätt.

 4. Övervaka och mät prestanda
  Revidera processernas verkan. Styra och kontrollera ändringar i system och arbetssätt. Genomför ledningens genomgång och internrevison.

 5. Certifieringsrevision
  I samråd med det certifieringsorgan ni har valt bokar ni tid för steg 1 revisionen. Vid steg 1 revisionen fokuserar revisorn främst på er dokumentationen. Bedömer revisorn att ni är redo för nästa certifiering bokar ni in steg 2 revisionen. Vid detta tillfälle blir stora delar av verksamheten engagerad. Får ni avvikelser ska dessa stängas innan ett certifikat kan utfärdas.

Fler tjänster inom kvalitetsledning

Processkartläggning

Jag hjälper er med processkartläggning som förenklar ert kvalitetsarbete. Definierade processer bidrar till ett ökat kundfokus, större möjlighet att analysera grundorsaken på uppkomna avvikelser och belysa vilket värde som skapas i processerna och hur värdet förmedlas till processens kund.

Kvalitetssamordnare/ Kvalitetschef

​Ni kan anlita mig som kvalitetssamordnare och kvalitetschef. Om ni har behov av att någon sköter era kvalitetsfrågor på kortare tid för interimsuppdrag eller på längre sikt tar jag ett helhetsgrepp på er verksamhet och hjälper er att styra ert kvalitetsarbete.

Internrevision

​Internrevision är ett effektivt verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter. Under revisionen uppmärksammas er verksamhet och ert ledningssystem på ett metodiskt sätt. Det är också ett krav enligt bland annat ISO 9001 att genomföra internrevisionen.

Det finns flera fördelar med att ta hjälp från en extern part att genomföra internrevisionen. Ni får nya ögon på er verksamhet som kan bidra till perspektiv. Jag hjälper er att genomföra internrevision med ambitionen att det ska ge er ett mervärde och fokusera på förbättringsmöjligheter!

Vid det avslutande mötet går vi igenom samtliga iakttagelser och diskuterar hur dessa kan hanteras. Ni får därefter en rapport som beskriver positiva iakttagelser, förbättringsområden och eventuella avvikelser.

Vill du veta mer?

maria@tillvaxtbyran.se +46 706 16 47 96
©2024 Tillväxtbyrån Mineva
Design av LM Webb AB