Ledningssystem

Ett ledningssystem är hur verksamheten styrs, alltifrån muntliga och skriftliga rutiner till kommunikation, kompetens med mera. Ett ledningssystem är ett verktyg för ledningen att styra verksamheten mot uppsatta mål och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Ett ledningssystem kan ha olika inriktningar exempelvis kvalitet, miljö och arbetsmiljö eller flera områden integrerat.

Tillväxtbyrån hjälper er med allt som behövs för att utveckla ert ledningssystem anpassat efter er verksamhet och ser till att det är praktiskt användbart.

Söker du konsult för införande av ledningssystem?

Jag är konsult på Tillväxtbyrån och hjälper er med införande, internrevision och utveckling av ledningssystem. Syftet med att utveckla ett ändamålsenligt ledningssystem är att:

- Att rätt saker görs, vilket bland annat styrs av verksamhetens strategi, policy, mål med mera.
- Att sakerna görs på rätt sätt som kan säkerställas genom processkartläggning, rutiner, kompetens etcetera.
- Att intressenters krav har identifierats och uppfylls.

Jag hjälper er att utveckla ledningssystem som utgår från verksamhetens strategi och lägger grunden för ett strukturerat och effektivt arbetssätt.

Vill ni certifiera er så utgår arbetet från den standard ni vill certifiera er mot, till exempel ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001.
Maria Nordh ISO-konsult

Vill du veta mer?

maria@tillvaxtbyran.se +46 706 16 47 96
©2024 Tillväxtbyrån Mineva
Design av LM Webb AB